Utazási feltételek

Személyszállítási szolgáltatás igénybevételének részletes feltételei (Utazási feltételek)

Az Üzletszabályzat III. Címe tartalmazza azokat a feltételeket, melyek betartása mellett az utasok a Weekendbus Zrt. által nyújtott személyszállítási szolgáltatást igénybe vehetik. Az az utas, aki a III. címben felsorolt előírások bármelyikét megszegi, a viteldíj megfizetésétől függetlenül az utazásból az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben kizárható (a kizárást a Weekendbus Zrt. dolgozói foganatosíthatják).

1. Fejezet – Utazáshoz való jog

1. A Weekendbus Zrt. által üzemeltetett menetrendszerinti  autóbuszjáratain – a következő, 2.-11. pontokban foglalt feltételekkel és kivételekkel – valamennyi utazni kívánó személy számára hátrányos megkülönböztetés nélkül lehetővé teszi.

2. Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra

 • -a magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint
 •  a hat éven aluli gyermek.

Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy  kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint  folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.
3. Fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy utazása ezen állapotukra hivatkozással, csak akkor tagadható meg, ha

a) jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

b) az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbuszállomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

4. A többi utas egészségét veszélyeztető betegségben fertőző betegségben szenvedő személy a menetrend szerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

5. A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

6. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.

7. Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyeken a kerekesszék a kijelölt helyen rögzíthető.
8. A Szolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas

a) ittas vagy bódult,

b) botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja,

c) magatartásával vagy állapotával a közlekedés biztonságát, saját és utastársai testi épségét, egészségét, az autóbusz vagy berendezéseinek épségét, tisztaságát veszélyezteti,

d) ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti,

e) az autóbuszba kézipoggyászként, vagy csomagként be nem vihető tárgyat vagy nem szállítható állatot vitt be, illetve kísérel meg bevinni,

f) az utazást jogosulatlanul veszi igénybe és utazási igazolványt felszólításra vagy ellenőrzéskor sem vált,

g) a személyszállítási szerződés megkötését tanúsító vagy utazási jogosultságát más módon bizonyító utazási igazolványát, igazolást, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát – felhívás ellenére – nem mutatja fel,

h) a menetdíj, a menetdíj-különbözet vagy a pótdíj megfizetését megtagadja, vagy

i) az Utazási feltételeket nem tartja meg.

9. Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak megtagadható, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után  nem zárható ki az utazásból.
10. A Szolgáltató az utazást az utazási igazolvány előzetes megvásárlásához kötheti, amelyről a menetrendben ad tájékoztatást.

2. Fejezet – A személyszállítási szerződés létrejötte

1. A Weekendbus Zrt a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján teljesíti.

2. Az utas és a Szolgáltató közötti személyszállítási szerződés  – a menetdíj megfizetésével és a menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló okmány – beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is – (a továbbiakban együtt: utazási igazolvány) megvásárlásával, átvételével jön létre.  A szerződéskötési szándék kifejezése egyben az Utazási feltételek elfogadását is jelenti. A  szerződés létrejöttével a Szolgáltató az Utazási feltételeket elfogadottnak és az utas részéről magára nézve is kötelezőként elismertnek tekinti.

3. A személyszállítási szerződés attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási céllal a járatot végző autóbuszra felszáll.

3. Fejezet – A személyszállítási szerződés megszűnése

A személyszállítási szerződés megszűnik:

 • az utazás befejezésével, a járműről történő leszállás után.
 • ha az utas a célja elérése előtt az utazásról (továbbutazásról) a jelen Üzletszabályzat rendelkezései szerint lemond, vagy
 • ha az utast a Weekendbus Zrt. munkatársai az utazásból kizárják.

4. Fejezet – Magatartási szabályok

A biztonságos utazás érekében tilos

 • az „ajtók záródnak” felhívás után az autóbuszba be- és leszállni,
 • a járművön dohányozni, elektromos cigarettát szívni, szeszes-italt fogyasztani,
 • a jármű ablakán kihajolni vagy tárgyakat ki-, illetve beadni, ki- vagy bedobni,
 • rádiót vagy egyéb hangot adó készüléket olyan hangerőn hallgatni, amely a többi utast zavarja,
 • tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállítani,
 •  botrányosan vagy illemsértő, jogszabályba, jelen Üzletszabályzatba vagy az Utazási feltételekbe ütköző módon viselkedni,
 • a járművön engedély nélkül bármi nemű reklám, illetve szóróanyag elhelyezése,
 • ittasan vagy tisztátalan ruhában tartózkodni,
 • a Weekendbus Zrt. tulajdonában, eszközeiben kárt tenni, bármilyen módon rongálni.